Fugler

Svalbard har et rikt og variert fugleliv selv om øygruppa ligger langt mot nord. Sjøfuglartene dominerer i antall, men også i landøkosystemet finnes mange arter.

Pattedyr

I landøkosystemet på Svalbard er det bare tre pattedyrarter som overvintrer. Dyresamfunnet består av to plantespisere; den stedegne svalbardreinen (Rangifer tarandus platyrhynchus) og en lokal innført bestand av østmarkmus (Microtus levis) og rovdyret og åtseleteren, fjellrev (Vulpes lagopus).