Karttjenester

TopoSvalbard

TopoSvalbard er ein topografisk kartportal for Svalbard. Viser detaljert topografi og stadnamn, i tillegg til flyfoto og 3D-vising.

TopoJanMayen

TopoJanMayen er ein topografisk kartportal for Jan Mayen. Viser detaljert topografi og stadnamn.

Svalbardkartet

Svalbardkartet er eit interaktivt temaatlas over Svalbard, og tilbyr visning av eit rikt tilfang av miljødatasett på toppen av eit detaljert topografisk grunnkart, tilsvarande den topografiske hovudkartserien Svalbard 1:100 000.

I portalen kan brukaren skru på visning av ulike temadata:
geologiske kart | sjøfugl kolonier | vegetasjonsdekke | historisk havis- og faunadata | aktive prøveboringslokalitetar | jaktområde | ferdselsvedtak

Vidare har brukaren muligheit til å få opp informasjon om objekt i kartet, gjøre søk i temadata, søke etter stadnamn eller taste inn koordinatar for å plotte dei på kartet, teikne skisser i kartet, foreta areal- og avstandsmål, laste opp eigne data for visning i kartet, samt førebu PDF-filar for utskrift.

Svalbardkartet vil bli laupande forbetra kva angår yting og stabilitet. Tilfanget av miljødatasett vil også aukas, samt oppdaterast jamnleg.

Barentsportal

Barentsportal er et tematisk kart for Barentsregionen
biodiversitet | forurensning | oseanografi | isbreer | miljøforvaltning

Offline geologisk kart over Svalbard

Offline geologisk kart over Svalbard – fungerer på mobil, nettbrett og PC.

Kartdata

Geonet

Geonet

sdfsdgdsg

Quantarctica

Quantarctica is a collection of Antarctic geographical datasets which works with the free, cross-platform, open-source software QGIS.
oceanography | atmospheric sciences | geology | biology + more